MENU

Belastingentrepot

belastingentrepot

Om te zorgen voor een uniforme belastingheffing op handelsverkeer van accijnsgoederen binnen de EU moeten er verordeningen worden nageleefd: Europees BELASTINGENTREPOT.

Als u belastingen of heffingen in EU-lidstaten wilt vermijden, moet u de goederen onder een accijnsschorsingsregeling naar een andere lidstaat vervoeren. Als alternatief kunt u de goederen leveren na het betalen van accijns, en deze accijnzen die u betaalt waar van toepassing terugvragen.

Als accijnsonderhevige producten waar in een EU-lidstaat al belastingen of heffingen op zijn betaald, in een andere EU-lidstaat worden afgeleverd, zijn deze goederen op basis van het bestemmingsland-beginsel nogmaals onderhevig aan belastingen of heffingen. In sommige gevallen is het mogelijk om de heffingen/belastingen in het land van verzending terug te vragen. Als de goederen accijnsvrij moeten worden afgeleverd, dienen ze echter te worden vervoerd onder een accijnsschorsingsregeling.

Als u van plan bent om accijnsonderhevige goederen om commerciële redenen van een EU-lidstaat naar een andere EU-lidstaat te vervoeren, heeft u de optie om de goederen te leveren na het betalen van belastingen en heffingen, d.w.z. dat de goederen al zijn vrijgegeven voor vrij verkeer in deze andere EU-lidstaat, of accijnsvrij zijn onder een accijnsschorsingsregeling.

Het leveren van goederen waarop belastingen/heffingen zijn betaald

Als accijnsonderhevige goederen die in andere lidstaten al zijn vrijgegeven, om commerciële redenen naar het fiscale grondgebied van de EU-lidstaat worden verplaatst, is het bestemmingsland-beginsel van toepassing. Dit betekent dat er accijns wordt geheven op het fiscale grondgebied van de EU-lidstaat. Daarom is de commerciële verplaatsing van accijnsonderhevige goederen naar het fiscale grondgebied van de EU-lidstaat onderhevig aan heffingen, zelfs wanneer er op deze goederen al belastingen/heffingen zijn betaald in een andere EU-lidstaat.

Accijnsonderhevige goederen worden geacht zich in het vrije verkeer in een andere EU-lidstaat te bevinden, als er geen accijnsschorsingsregeling van toepassing is (bijvoorbeeld wanneer ze zijn opgeslagen in een douane-entrepot), of als ze in accijnsvrij gebruik zijn.

In feite bevinden goederen zich in het vrije verkeer van een EU-lidstaat, als er accijns over is betaald. Normaal gesproken is dit het geval als de goederen vrijelijk en langs de gebruikelijke kanalen kunnen worden gekocht.

Of verlichtingen van accijnzen die al in een andere EU-lidstaat zijn betaald, mogelijk zijn, is afhankelijk van de accijnswetgeving van deze andere EU-lidstaat.

Als u accijnsonderhevige goederen levert die zich in het vrije verkeer bevinden van de Lidstaat waar uw bedrijf is opgericht, en aan een commerciële ontvanger binnen het fiscale grondgebied van de EU-lidstaat, moet er normaliter accijns worden betaald in de EU-lidstaat. De ontvanger in de EU-lidstaat dient dergelijke inkomende leveringen vooraf aan zijn bevoegde hoofdkantoor van de douane te melden middels het hiervor bestemde officiële formulier, en een borg betalen voor de accijnzen. Daarnaast dient hij verdere verplichtingen na te komen die voortkomen uit de douanewetgeving van de toepasselijke EU-lidstaat. Regelmatig is de aangewezen ontvanger de belastingen/heffingen verschuldigd als de levering is aangegeven. Als de ontvanger nalaat om de levering aan te geven, zijn deze belastingen echter verschuldigd door de eerste persoon die binnen het grondgebied van de EU-lidstaat bezit neemt over de goederen. Het kan zijn dat u dat bent, als expediteur.

Accijnzen binnen EU-lidstaten zijn ook van toepassing wanneer accijnsonderhevige goederen (met uitzondering van energieproducten) om commerciële redenen (zoals het verkopen op een markt) uit het vrije verkeer naar het fiscale grondgebied van de EU-lidstaat worden gebracht. In dit geval bent u verplicht om dit transport middels het officiële formulier vooraf aan het bevoegde hoofdkantoor van de douane te melden, en een borg te betalen voor de accijnzen. In dergelijke gevallen bent u normaal gesproken degene die de accijnzen verschuldigd is. Het bevoegde hoofdkantoor van de douane kan u meer informatie geven over uw fiscale verplichtingen.

Als u accijnsonderhevige goederen vanuit vrije circulatie in de Lidstaat waar uw bedrijf is gevestigd, levert aan een privépersoon binnen het fiscale grondgebied van de EU-lidstaat, en u deze accijnsonderhevige waren zelf verscheept, of heeft verscheept, dan wordt u beschouwd als een postorderbedrijf of handelaar op afstand.

Als u van plan bent om als handelaar op afstand te leveren aan het fiscale grondgebied van de EU-lidstaat, dan bent u verplicht om de levering vooraf aan te geven, en om een binnen het fiscale grondgebied van de EU-lidstaat woonachtige persoon aan te stellen als uw vertegenwoordiger. Dit dient te worden gedaan door het hiervoor bestemde officiële formulier in te vullen en op te sturen naar het bevoegde douane-hoofdkantoor van deze vertegenwoordiger. Accijnzen binnen de EU-lidstaat worden verschuldigd door de levering van accijnsonderhevige goederen aan de privépersoon op het fiscale grondgebied van de EU-lidstaat. De vertegenwoordiger wordt verantwoordelijk voor het betalen van de belastingen/heffingen op de accijnsonderhevige goederen, die door u worden afgeleverd op het fiscale grondgebied van de EU-lidstaat. De vertegenwoordiger dient een relevante vergunning te hebben van het bevoegde douane-hoofdkantoor, die moet zijn aangevraagd vóór aanvang van het vertegenwoordigerschap/agentschap. Deze aanvraag dient te gebeuren middels het officiële formulier, en de goedkeuring hiervan is afhankelijk van bepaalde voorwaarden. Bovendien moet de vertegenwoordiger voldoen aan andere fiscale verplichtingen. Het bevoegde douane-hoofdkantoor kan uw vertegenwoordiger meer informatie geven over de autorisatievereisten en de verplichtingen waaraan moet worden voldaan.

Als de bovenstaande procedure niet wordt gevolgd, wordt u als handelaar op afstand aansprakelijk voor het betalen van de belastingen/heffingen.

Volgens accijnswetgeving van EU-lidstaten bestaan er echter ook belasting-/heffingschorsingen; ofwel de mogelijkheid om accijnsonderhevige goederen te leveren waar nog geen heffingen over zijn betaald.

 

Het leveren van goederen waarover geen heffingen zijn betaald

Het verplaatsen van goederen, waarover geen accijnzen zijn betaald, vanuit andere EU-lidstaten, is in beginsel mogelijk onder een accijnsschorsingsregeling, als u de eigenaar of geregistreerde geconsigneerde bent van een douane-entrepot, of een bepaalde begunstigde (bijvoorbeeld buitenlandse strijdkrachten of diplomatieke missies) binnen het fiscale grondgebied van EU-lidstaten, en u de accijnsonderhevige goederen als eigenaar van een douane-entrepot verstuurt vanuit dit entrepot, of als geregistreerde geconsigneerde vanuit de importlocatie naar andere EU-lidstaten.

Om dit te doen heeft u een autorisatie nodig van uw nationale douaneautoriteit.

Wij kunnen diensten aanbieden rondom het aangeven van accijnzen en betalingen voor alcoholhoudende dranken, in Italië. We zijn ook een douane-expediteur die verzendingen met e-AD (EMCS) in Italië indien nodig kan inklaren.

Volgens het Italiaanse accijnzenrecht bestaan er twee verschillende procedures:

De alcoholhoudende dranken worden door een exprestransportbedrijf gedistribueerd naar privékopers. Alcoholhoudende dranken kunnen vanaf uw wijnmakerij door heel Italië direct aan de ontvanger worden geleverd. Hiervoor is geen e-AD vereist, maar moeten enkel accijnsaangiftes en betalingen worden opgegeven.

Als de alcoholhoudende dranken door een exprestransportbedrijf worden gedistribueerd aan zakelijke kopers, is naast het opgeven van accijnsaangiftes en betalingen ook een e-AD vereist, en moeten de alcoholhoudende dranken via ons magazijn gaan, om te controleren of de aantallen fysiek overeenkomen met de aantallen die zijn opgegeven in het e-AD.